Współpraca naukowa

Współpraca naukowa

Współpraca Instytutu Bezpieczeństwa obejmuje instytucje niezbędne dla usytuowania procesu kształcenia studentów w praktyce. Dotyczy, więc otoczenia społecznego, gospodarczego, naukowo-edukacyjnego i kulturalnego. Jego przedstawiciele uczestniczą m.in. w opracowywaniu koncepcji kształcenia i określaniu efektów kształcenia, weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w toku realizacji praktyk zawodowych. Wyrażają również opinię na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych posiadanych przez absolwentów oraz na temat realizowanych przez nich programów kształcenia i ewentualnej potrzebie ich uzupełniania o treści i efekty kształcenia niezbędne na rynku pracy.  W tym celu jest wykorzystywana platforma Minerva, za pośrednictwem której interesariusze zewnętrzni uczestniczą w badaniu dotyczącym wyżej wymienionych kwestii. Wnioski z wyrażonych na platformie opinii są podstawą tworzenia rekomendacji do doskonalenia programów kształcenia. Wspólnie z pracodawcami (GIODO) opracowano specjalność “bezpieczeństwo informacji i danych osobowych”.

Dla potrzeb realizacji procesu kształcenia na kierunku Bezpieczenstwo Narodowe zawarto umowy o współpracy m. in. z:

  • ISM Eurocenter S.A. (organizacja staży, praktyk; konsultacje programu kształcenia);  
  • GIODO (realizacja zajęć na specjalności Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych; konsultacje programu kształcenia);
  • Centralna Biblioteka Wojskowa (korzystanie z zasobów tej biblioteki; organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów; udział studentów w konferencjach naukowych);  
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” (udział przedstawicieli tego stowarzyszenia w zajęciach dydaktycznych, prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa technicznego);
  • ATOS S.A.(organizacja praktyk i staży).
Współpraca z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia we Lwowie
Porozumienie z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia
Współpraca z GIODO

Wizyta Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w SAN

W ramach międzynarodowej wymiany naukowej w dniach 21-26 stycznia 2018 roku z wizytą studyjną przebywała w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego SAN delegacja naukowców z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia (Lviv State University of Life Safety). Jest to wiodąca uczelnia wyższa na Ukrainie kształcąca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ekologicznego i ochrony środowiska. Uczelnia prowadzi studia kształcące strażaków dla służb zarządzania kryzysowego Ukrainy.

Pięcioosobowej delegacji lwowskich naukowców przewodniczyła prof. Olha Menshykova, zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach wizyty studyjnej nasi goście zapoznali się z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz specyfiką pracy poszczególnych służb i podmiotów oraz programami kształcenia studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

Więcej informacji na temat tej wizyty oraz galeria zdjęć - na stronie SAN Łódź - https://lodz.san.edu.pl/wizyta-lwowskiego-panstwowego-uniwersytetu-bezpieczenstwa-zycia-w-san