Oferta kształcenia

Oferta kształcenia

Kierunek studiów - Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo państwa.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w specjalnościach

 • zarządzanie logistyką w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa;
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (nowość - 2018-2019);
 • bezpieczeństwo informacji i danych osobowych.

Studia podyplomowe i kursy specjalistyczne

Studia podyplomowe - specjalność - ochrona informacji niejawnych i biznesowych - 2 sesmestry.
Kursy/szkolenia doskonalące - 2 - 5 dni:

 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w praktyce;
 • opracowanie dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych;
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych według ISO/IEC 27001 - kurs zaawansowany;
 • administrator bezpieczeństwa informacji;
 • zmiany w przepisach w ochronie danych osobowych;
 • bezpieczeństwo w sieci;
 • zagrożenia w cyberprzestrzeni- identyfikacja i reakcja;
 • zarządzanie kryzysowe w gminie;
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych - najbliżej człowieka;
 • organizacja i funkcjonowanie gminnych zespołów zarządzania kryzysowego.